Likvidace společnosti

Likvidace společnosti je jedním z transparentních způsobů zrušení společnosti. Likvidace je zákonem stanoveným důsledkem zrušení obchodní společnosti (družstva), pokud její jmění nepřechází na právního nástupce. Jde o postup upravený zákonem   č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, při kterém dochází k vypořádání majetkových vztahů zrušené společnosti (družstva) směřující k zániku. Kontrolu nad tímto procesem zpeněžení majetku a rozdělování získaného výtěžku mezi věřitele a případně i společníky přebírá od statutárního orgánu jmenovaný nebo soudem ustanovený likvidátor. Na rozdíl od věcně blízkého insolvenčního řízení je likvidace mimosoudním řízením, pokud ovšem během ní dojde k předlužení likvidované společnosti – má více věřitelů než jednoho a její závazky převyšují majetek – je likvidátor povinen podat insolvenční návrh.

Důvody zrušení společnosti likvidací:

 • rozhodnutím společníků nebo valné hromady nebo členské schůze,
 • uplynutím doby, na kterou byla založena,
 • dosažením účelu, pro který byla založena, nebo
 • rozhodnutím soudu o zrušení obchodní společnosti nebo družstva s likvidací, jestliže soud zrušil své rozhodnutí o zrušení obchodní  společnosti nebo družstva

My Vám nabízíme řešení a zajistíme pro Vás:

 • Změnu statutárního orgánu
 • Možnost změny sídla
 • Možnost změny názvu společnosti
 • Převzetí stávajícího účetnictví
 • Vyhotovení kompletní právní a účetní dokumentace potřebné k úplné likvidaci společnosti a výmazu společnosti z OR     ( viz Postup při likvidaci společnosti )
 • Další případné služby po dohodě

Postup při likvidaci společnosti :

1. Zahájení likvidace

a)  Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace statutární orgán společnosti:

 • provede inventarizaci veškerého majetku a závazků (na níž obvykle dohlíží likvidátor),
 • uzavře účetní knihy a
 • sestaví mimořádnou účetní závěrku od počátku účetního období do dne před vstupem do likvidace,
 • budou zrušeny rezervy, opravné položky a časová rozlišení, ledaže by měly být zúčtovány během likvidace (např. předplacené nájemné nebo oprava stavby pro její výhodnější prodej).

b)  Ke dni vstupu do likvidace likvidátor:

 • sestaví zahajovací rozvahu společnosti v likvidaci (tzv. likvidační rozvaha),
 • musí navazovat na účetní závěrku sestavenou k předešlému dni,
 • otevře účetní knihy,
 • obdobně také při obnovení likvidace z důvodu zjištění neznámého majetku apod. [ 75b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ)].

 2. Provádění likvidace :

Likvidátor bude běžným způsobem účtovat:

 • ukončované výkony společnosti (např. prodeje výrobků, služeb a zboží MD 311/D 60x),
 • výprodeje majetku společnosti v likvidaci (MD 315/D 641, 642, 661),
 • uhrazování závazků známých věřitelů (MD 32x/D 221), přednostně těch mzdových (MD 331/D 221) apod.
 • pokud se likvidace protáhne do více účetních období, tak likvidátor bude: běžným způsobem sestavovat řádné účetní závěrky za účetní období (k rozvahovému dni).

 3. Ukončení likvidace :

Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku ( 75 Obch.Z) likvidátor:

 • uzavře účetní knihy a
 • sestaví účetní závěrku, v níž vykáže závazek vůči státnímu rozpočtu ve výši splatné daně.

Ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku:

 • otevře znovu účty majetku a závazků:
 • zaúčtuje vypořádání daňové povinnosti a vyplacení podílů společníků na likvidačním zůstatku.
 • Pokud není účtováno o dodatečných výsledkových operacích, není nutno již sestavovat účetní závěrku ke dni podání návrhu na výmaz účetní jednotky v likvidaci z obchodního rejstříku.