AUDIT

Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky.

Finanční audit

Z hlediska nabízených služeb v oblasti auditu, jsme připraveni Vám nabídnout:

+  statutární audit účetní závěrky a výroční zprávy 

+  audit konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy
 
+  specifický audit pro zvláštní účely 

+  audit rozpočtových a příspěvkových organizací
 
+  audit nadací a neziskových organizací 


Zpracování auditu pro tuzemské i zahraniční společnosti
tuzemské společnosti Ing. Eva Antonínová 
zahraniční společnosti Ing. Peter KovačíkInterní audit

Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejího cíle tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace.

Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci tím, že orgánům společnosti a vrcholovému managementu poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů. Současně s nejnovějšími světovými trendy pak interní audit poskytuje ujištění o tom, že společnost si je vědoma rizik, kterým je vystavena, a zvládá je.

Rozsah interního auditu v organizaci je široký a může zahrnovat i témata jako řízení organizace, řízení rizik a řídící kontrola, která se týkají účinnosti/efektivity procesů a operací (včetně ochrany majetku), spolehlivosti finančního a manažerského výkaznictví a dodržování zákonů a předpisů.

Interní auditoři nejsou zodpovědní za řízení společnosti, jsou poradním orgánem vedení a představenstva (nebo obdobným orgánům), jak lépe vykonávat své povinnosti. V důsledku svého širokého rozsahu působení by měli mít interní auditoři vysokou úroveň vzdělání a kvalitní odborné zázemí.Personální audit

V rámci personálního auditu pro Vás zajistíme:

Vyhledávání pracovníků
Schopné a vhodné kandidáty pro Vás vybíráme na základě psychologických testů a odborné personální diagnostiky.

Co to přinese Vám:

+  Ušetříte čas (procházení životopisů, komunikaci s personálními servery a předvýběr kandidátů zajistíme za vás) 

+  Dokážeme vyhledat správné zaměstnance dle Vašich přesných požadavků 

+  Dodáme podrobný profil kandidáta, osobnostní dispozice, profesní cíle, zjistíme reference apod.

+  Nabízíme možnost diskrétního výběru

+  Díky kvalitní databázi jsme schopni dodat vhodné kandidáty pro danou pozici velmi rychle 

+  Garance (provize až v případě přijetí kandidáta) 


Psychologické testování zaměstnanců
Testování je vhodné jak pro nové kandidáty, tak pro vaše stávající zaměstnance. Získáte komplexní náhled na pracovníka, zda se hodí na danou pozici či do týmu, a to nejen po profesní, ale i po osobnostní stránce.

Personální audity
Audity personálních procesů, a rovněž i předpokladů a schopností jednotlivých pracovníků.

Průzkumy spokojenostiPoslání a smysl auditu

Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Názor auditora má dostatečnou vypovídací schopnost pouze a jenom ve spojení s určitou úplnou účetní závěrkou, ke které se auditor vyjadřuje. Názor auditora vytržený ze souvislosti s konkrétní účetní závěrkou je zmatečný.

Povinným auditem se rozumí dle § 2 odst. a) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, ověření řádných a mimořádných účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek, pokud takové ověření vyžaduje jiný právní předpis; případně ověření mezitímní účetní závěrky, pokud takové ověření vyžaduje jiný právní předpis.


Auditorskou činností se rozumí dle § 2 odst. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů:

+  provádění povinného auditu

+  přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud toto přezkoumání provádí auditor

+  ověřování účetních záznamů

+  ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis

+  nebo jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem


Cílem auditu účetní závěrky je umožnit auditorovi vyjádřit názor, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví (Mezinárodní auditorský standard ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky).


Auditor je při provádění auditu povinen ověřit, zda (§ 20, odst. 1c) a 2 zákona č. 93/2009 Sb.): účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s použitými právními předpisy a účetními standardy, výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkou či konsolidovanou účetní závěrkou.

Audit je ověřovací zakázkou, která znamená zakázku, v níž odborník vyjadřuje závěr s cílem zvýšit míru důvěry předpokládaných uživatelů jiných než odpovědná strana ohledně výsledku hodnocení či oceňování předmětu zakázky vůči daným kritériím (Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky).Jsme členy Českého institutu interních auditorů.kontaktní osoba:

TC+, Křenová 479/71, 602 00 Brno, info@tcplus.cz